اگر می خواهید حقیقتی را خراب کنید،


خوب به آن حمله نکنید، بد از آن دفاع کنید ...


آخرین ارسال ها