تردید ها به ما خیانت می کنند؛


تا به آنچه لیاقتش را داریم، نرسیم ...


آخرین ارسال ها