گاهــی آدم دلــش می خواهـد


کفــش هایش را دربیــاورد،


یواشکی نوک پـــا، نوک پــا ...


از خودش دور شــود،


دور دور دور ...


آخرین ارسال ها