قله ای که یک بار فتح بشه؛


تفریحگاه عمومی می شه؛


پس مواظب قله ی دلت باش ...


آخرین ارسال ها