ای کاش همه به جایی برسیم که هر روز بگوئیم :


ای فردا، هر چه می توانی کن؛


که امروز را به تمامی زیسته ام ...!


آخرین ارسال ها