گفت : دعا کنی، می آید؛


گفتم : آنکه با دعا بیاید به نفرینی می رود؛


خواستی بیایی، با دعا نیا، با دل بیا ...


آخرین ارسال ها