مژده بادا


که شب از کوچه ما رد شده است


تا اذان راهی نیست


یک قدم مانده به صبح


همه بیدار شدند


آخرین قول خدا در راه استآخرین ارسال ها