چه تلاش بی فایده ای؛


خودش رو از قرص های آرامبخش پر کرده بود؛


اونکه قلبش رو از یاد خدا خالی کرده بود ...


آخرین ارسال ها