سعی کن تنها کسی را که در تنهایی ات راه می دهی خدا باشد؛


و سعی کن تنهایی ات آنقدر بزرگ باشد که خدا در آن جای گیرد ...


آخرین ارسال ها