مدت هاست تنها چیزی که مرا یاد تو می اندازد؛


طعنه های دیگران است؛


شاید اگر این «دیگران» نبودند؛


تو زودتر از اینها؛


برای من، مُرده بودی ...آخرین ارسال ها