ما از نسل ماسه نیستیم؛


از نسل صدفیم، صدف هایی که؛


به پاس اقامتی یک روزه، تا دنیا دنیاست؛


صدای دریا را برای هر گوشی زمزمه می کنند ...


آخرین ارسال ها