در این دنیا به هیچ کس وابسته نباش؛


حتی سایه ات در هنگام تاریکی تو را ترک خواهد کرد ...!


آخرین ارسال ها