صدای خنده خدا را می شنوی ...!؟


دعاهایت را شنیده و به آنچه محال می پنداری می خندد ...


آخرین ارسال ها